Verksamhetsbeskrivning:

Vi bedriver en verksamhet som fokuserar på att adressera och bekämpa samhällsproblem såsom våld, sexism och rasism. Vår metodik bygger på att använda datorspel och brädspel som pedagogiska verktyg för att engagera och informera både ungdomar och vuxna.

Mål:

Vårt övergripande mål är att aktivt motverka ensamhet och passivitet hos våra målgrupper, särskilt bland dem som riskerar att hamna i situationer av social isolering och hemmasittande.

Arbetsplan:

  1. Dator- och Brädspelspedagogik: Vi använder datorspel och brädspel som verktyg för att skapa en interaktiv och inkluderande lärandemiljö. Genom dessa medier syftar vi till att öka medvetenheten kring samhällsproblem och främja diskussioner om lösningar.
  2. Workshops och Utbildningar: Vi arrangerar regelbundna workshops och utbildningar för att stärka deltagarnas sociala färdigheter, öka medvetenheten om problematik som våld, sexism och rasism, samt främja en positiv samhällsanda.
  3. Mentorskap och Stöd: Genom mentorskapsprogram och individuellt stöd strävar vi efter att minska känslor av ensamhet och skapa hållbara sociala nätverk för våra deltagare.
  4. Fritidsaktiviteter: Vi organiserar olika fritidsaktiviteter och evenemang för att främja gemenskap, stärka sociala band och ge våra deltagare meningsfulla sysselsättningar.

Problemområden och Utmaningar:

  1. Psykisk Ohälsa: Vi erkänner det ökande problemet med psykisk ohälsa och strävar efter att skapa en trygg miljö där deltagarna kan uttrycka sina känslor och få stöd. Vi samarbetar med professionella inom psykisk hälsa för att erbjuda adekvat hjälp och resurser.
  2. Ensamhet: Vi identifierar ensamhet som en betydande samhällsutmaning och arbetar aktivt för att bygga samhällsgemenskap genom våra aktiviteter. Genom vårt mentorskapsprogram och sociala evenemang strävar vi efter att minska känslor av isolering.
  3. Ofrivillig Ensamhet: Vi är medvetna om problemet med ofrivillig ensamhet och försöker skapa möjligheter för våra deltagare att engagera sig socialt och bygga meningsfulla relationer. Genom våra insatser strävar vi efter att minska risken för att individer hamnar i ofrivillig ensamhetssituationer.

Genom dessa åtgärder och strategier strävar vi efter att skapa en positiv inverkan på samhället och främja välmående och gemenskap.